Ειρηνοδικείο Λαυρίου

Η Κέα υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

Γλαντζή & Κακκαβά, Λαύριο, Αττική
2292060132
Γραμματεία: 2292025238
Προϊστάμενος: 2292060131
Ειρηνοδίκες: 2292028080